Usnesení rady č. 464 ze dne 25. 6. 2008

k předání osvědčení nastoupenému členu zastupitelstva podle § 56 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí pro volební období 2006 - 2010

č. j.:484/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 464
ze dne 25.6.2008
 
k předání osvědčení nastoupenému členu zastupitelstva podle § 56 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí pro volební období 2006 - 2010
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
zánik mandátu Bc. Robina Tampy ke dni 25. 6. 2008 volební obvod 3, volební strana ČSSD dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
 
 
II.        p ř e d á v á
 
ke dni 26.6.2008 dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí osvědčení nastoupenému členu zastupitelstva paní Miroslavě Oubrechtové, volební obvod 3, volební strana ČSSD jako 1. náhradníkovi podle § 45 odst. 5 zákona 491/2001 Sb., pro volební období 2006 – 2010
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
            1.1. seznámit s touto skutečností Zastupitelstvo městské části
 
            2. vedoucí OOS
            2.1.zaslat toto usnesení paní Miroslavě Oubrechtové
 
 
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části