Usnesení rady č. 463 ze dne 25. 6. 2008

ke změně limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků na rok 2008

č. j.:483/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 463
ze dne 25.6.2008
 
ke změně limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků na rok 2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
změnu limitu počtu zaměstnanců na rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limitu mzdových prostředků na rok 2008 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
         1.1. dodržet upravené limity dle bodu č. I. tohoto usnesení
 
 
Mgr. Martin  B e n d a                     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části