Usnesení rady č. 461 ze dne 25. 6. 2008

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části  

č. j.:481/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 461
ze dne 25.6.2008
 
k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         zápis č. 7 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 23.6.2008
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části
1. výběrové řízení č. 264
2. výběrové řízení č. 265
3. výběrové řízení č. 266
4. volné nebytové prostory - využití pro VŘ
5. žádosti o přidělení nebytového prostoru
6. žádosti o změnu nájemní smlouvy
7. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
8. žádost o souhlas s podnájmem
9. žádosti o převod nájemní smlouvy
10. ukončení nájmu, výpovědi
11. žádosti o snížení nájemného
12. reklamy
13. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části