Usnesení rady č. 460 ze dne 25. 6. 2008

k doplnění studie k Návrhu revitalizace Nákladového nádraží Žižkov pro změnu územního plánu Žižkov Station Development a partnerů

č. j.:479/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 460
ze dne 25.6.2008
 
k doplnění studie k Návrhu revitalizace Nákladového nádraží Žižkov pro změnu územního plánu Žižkov Station Development a partnerů
 
 
Rada městské části 
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek MČ P3 ze dne 17.6.2008 včetně připomínek, které zazněly přímo v jednání na místě a které hodnotily předloženou studii  hlavně z hlediska sedmi „bodů shody“ dle usnesení RMČ P3 č. 282 ze dne 16.4.2008 „k doplnění dílčích podnětů a námětů ke zpracování nového územního plánu a doplnění      podnětu k pořízení změny ÚPn SÚ HMP ve vlně změn 08 o studii Návrh změny územního plánu Sekyra Group Development“
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
vyhodnocení předloženého návrhu dle stanoviska v příloze č.1 tohoto usnesení s tím, že jej MČ P3 prozatím chápe jako námět k dopracování. Dle dohodnutých společných zásad řešení z jednání s investory ze dne 15.4.2008 však tento návrh není možno nyní         zodpovědně z hledisek cílových kapacit vyhodnotit, protože neobsahuje dohodnuté          předpoklady „ . . , že budou prověřeny z hlediska přijatelné dopravní zátěže odpovídající předpokládanému dominantně obytnému prostředí, - budou odpovídat OTP, - budou prověřeny a v přijatelné úrovni zajištěny imisní a hlukové limity“ ani další
      
 
III.      u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
1.1. dle přílohy č. 1 odeslat do 30.6.2008 předkladateli stanovisko MČ P3 s výzvou k dopracování návrhu
 
 
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části