Usnesení rady č. 459 ze dne 25. 6. 2008

k pronájmu nebytového prostoru - ateliéru Blahoslavova 4/230, Praha 3

č. j.:478/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 459
ze dne 25.6.2008
 
 
k pronájmu nebytového prostoru - ateliéru Blahoslavova 4/230, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
 pronájem nebytového prostoru - ateliéru v 9. nadzemním podlaží domu Blahoslavova 4/230, Praha 3 o velikosti 78,15 m2 ak. mal. Janu Tichému, provozování ateliér, na dobu neurčitou, za nájemné 1.000 Kč/m2/rok
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucí OBNP
1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru - ateliéru v souladu s čl. I. tohoto usnesení
 
2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru - ateliéru
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části