Usnesení rady č. 458 ze dne 25. 6. 2008

k doplnění Architektonické studie parteru a dopravy v klidu – Jarov včetně projednání s vlastníky pozemků  

č. j.:476/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 458
ze dne 25.6.2008
 
k doplnění Architektonické studie parteru a dopravy v klidu – Jarov včetně projednání s vlastníky pozemků
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 17.6.2008
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
záměr na doplnění Architektonické studie parteru a dopravy v klidu – Jarov včetně projednání s vlastníky pozemků u pořizovatele dokumentace SKM Praha 3, a. s.
 
 
III.      u k l á d á
 
1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
1.1. vyzvat SKM Praha, a. s. 3 jménem RMČ P3 k objednání doplnění studie
o projednání a doplnění takové kompromisní podoby návrhu parkovišť S01 a S02, která vyjdou vstříc požadavkům vlastníků okolních domů
 
1.2. písemně vyzvat vlastníky obou bytových domů k jednání s projektanty, kteří   zpracují novou podobu „kompromisního“ návrhu parkovišť S01 a S02, která vyjde vstříc požadavkům vlastníků okolních domů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
1.3. vznikne-li takový návrh (vyhovující všem stranám), připravit ve spolupráci s OMA a Mgr. Janem Šmídem realizaci odprodeje částí pozemků (dle nově vzniklých návrhů) vlastníkům okolních domů Koněvova 242/2615 a Koněvova 240/2616 k vybudování regulérních parkovacích stání
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části