Usnesení rady č. 456 ze dne 25. 6. 2008

k výpovědi z nájemní smlouvy č. S/433/08, dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, z nájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 150 m2 v k. ú. Žižkov, organizaci Teen Challenge International ČR, IČ 68402686

č. j.:474/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 456
ze dne 25.6.2008
 
k výpovědi z nájemní smlouvy č. S/433/08, dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, z nájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 150 m2 v k. ú. Žižkov, organizaci Teen Challenge International ČR, IČ 68402686
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
výpověď z nájemní smlouvy č. S/433/08, dle ust. § 677 zákona č. 40/1964  Sb., občanského zákoníku, z nájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 150 m2 v k. ú. Žižkov, organizaci Teen Challenge International ČR, IČ 68402686
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. Odboru majetku
         1.1. zahájit veškeré kroky vedoucí k shora citované výpovědi z nájmu
 
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části