Usnesení rady č. 202 ze dne 19.3. 2008

k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy - zákon o regulaci prostituce

č. j.:212/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 202

ze dne 19.3.2008

k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy - zákon o regulaci prostituce

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy – zákon o regulaci prostituce

II.        s c h v a l u j e

návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy – zákon o regulaci prostituce a k předloženému návrhu nemá připomínky

III.      u k l á d á

1. vedoucí OOS
1.1. zaslat toto usnesení Odboru živnostenskému a občansko správnímu MHMP

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části