Usnesení rady č. 200 ze dne 19.3. 2008

k veřejné zakázce malého rozsahu „Školení  zaměstnanců – ECDL“

č. j.:210/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 200

ze dne 19.3.2008

k veřejné zakázce malého rozsahu „Školení  zaměstnanců – ECDL“

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Školení zaměstnanců – ECDL“

2. kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena

3. požadavky na splnění kvalifikace – základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst.1, 2) zákona, profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a,b,c) zákona, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady § 55, odst. 1, písm. a, odst. 3, písm. a,b,c) zákona technické kvalifikační předpoklady § 56, odst. 2, písm. c,h) předložením zejména certifikátu pro autorizovaná školení jednotlivých produktů a oprávnění od výrobce jednotlivých produktů vystavovat certifikáty pro jednotlivé produkty školení
a uvést přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici

4. obeslat níže uvedené firmy:

1. COMPUTERS, s. r. o., Horusická 2522/26, Praha 4

2. Grepp, s. r. o., Bořivojova 84/718, Praha 3

3. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, Postupická 3150, Praha 4


II.        j m e n u j e

hodnotící komisi v tomto složení:

členové                                              

1. Matušek Jiří Mgr.                           
2. Fišer Petr Ing.                                  
3. Poláková Simona Bc.                     

náhradníci

1. Benda Martin Mgr.
2. Janoušek Jiří PhDr.
3. Maříková Eva Mgr.

III.      u k l á d á

1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1.  zaslat výzvu o veřejné zakázce výše uvedeným firmám

1.2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas
a konání komise

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části