Usnesení rady č. 199 ze dne 19.3. 2008

ke stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1.2.2008

č. j.:209/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 199

ze dne 19.3.2008

ke stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1.2.2008

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í ,

že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1.1.2007    69 939 osob

II.      d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části

schválit

1. výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva městské části s účinností od 1.2.2008 takto:

1. člen rady městské části 3 550 Kč
2. předseda výboru zastupitelstva městské části 2 840 Kč
3. předseda komise rady městské části 2 840 Kč
4. člen výboru zastupitelstva městské části 2 270 Kč
5. člen komise rady městské části 2 270 Kč
6. člen zastupitelstva městské části 1 210 Kč
7. předseda zvláštního orgánu 5 570 Kč
8. člen zvláštního orgánu 2 270 Kč

2. paušální hodinovou částku pro poskytování náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části pro rok 2008 ve výši 450 Kč

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části