Usnesení rady č. 198 ze dne 19.3. 2008

k návrhu smlouvy o zajištění dětského dne

č. j.:208/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 198

ze dne 19.3.2008

k návrhu smlouvy o zajištění dětského dne

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

smlouvu o zajištění dětského dne s agenturou Amfora – Petr Salava, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat shora citovanou smlouvu

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části