Usnesení rady č. 197 ze dne 19.3. 2008

k mandátní smlouvě o vydání publikace o Praze 3

č. j.:207/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 197

ze dne 19.3.2008

k mandátní smlouvě o vydání publikace o Praze 3

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

mandátní smlouvu, předloženou firmou Martin Šejnost, adresou xxxxx, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

2. J. Kocové,vedoucí oddělení komunikace

2.1. poskytnout mandatářovi součinnost vyplývající ze smlouvy

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části