Usnesení rady č. 196 ze dne 19.3. 2008

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Komplexní realizace úklidu a údržby veřejného prostranství Městské části Praha 3“

č. j.:206/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 196

ze dne 19.3.2008

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Komplexní realizace úklidu a údržby veřejného prostranství Městské části Praha 3“

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení „Komplexní realizace úklidu a údržby veřejného prostranství Městské části Praha 3“, která je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

výběr nabídek v tomto pořadí:

Pražské služby, a. s., sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ 60194120

III.      u k l á d á

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat dokumenty s oznámeními o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a přidělení veřejné zakázky

2. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek

2.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám


Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části