Usnesení rady č. 195 ze dne 19.3. 2008

k výběru zpracovatele závěrečné části „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“

č. j.:203/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 195

ze dne 19.3.2008

k výběru zpracovatele závěrečné části „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 11.3.2008   

II.        s c h v a l u j e

objednání závěrečné části „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“, v ceně 438.000 Kč, včetně DPH, dle nabídky G –    PROJECT, s .r. o., ze dne 9.1.2008

III.      u k l á d á

1. vedoucímu OÚR

1.1.  objednat zpracování závěrečné části „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“, v ceně 438.000 Kč včetně DPH, dle nabídky G – PROJECT, s. r. o., ze dne 9.1.2008

1.2. během zpracování závěrečné části Strategické koncepce, koordinovat tuto práci s G – PROJECT, s. r. o.

2. všem členům zastupitelstva MČ Praha 3

2.1. spolupracovat na dokončení závěrečné části „Programu rozvoje Městské části Praha 3 – Strategické koncepce“, dle jednotlivých výzev zpracovatele


Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části