Usnesení rady č. 194 ze dne 19.3. 2008

k předložení dílčích podnětů a námětů Městské částí Praha 3 ke zpracování nového územního plánu

č. j.:204/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 194

ze dne 19.3.2008

k předložení dílčích podnětů a námětů Městské částí Praha 3 ke zpracování nového územního plánu

Rada městské části 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í


doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 11.3.2008

II.        s c h v a l u j e

dílčí náměty a představy MČ P3 k nové podobě územního plánu, zpracované projekčním atelierem Jana Sedláka a kanceláří Mott MacDonald Praha, na podkladě doposud zhotovených stupňů Strategické koncepce a Programu rozvoje městské části a na podkladě zadání analýz a zadání urbanisticko-dopravní studie „Jarovská spojka – koridor k nákladovému nádraží“, jakožto podnětů pro zpracování nového územního plánu

III.      u k l á d á

1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

1.1. dle přílohy č.1 odeslat do 31.3.2008 složku dílčí náměty a představy MČ P3 k nové podobě územního plánu zpracovateli nového územního plánu ÚRM HMP

1.2. ve spolupráci s OÚR průběžně sledovat průběh projednávání nového územního plánu a v případě potřeby doplňovat nezbytné podklady či vstupovat aktivně do projednávání

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části