Usnesení rady č. 193 ze dne 19.3. 2008

k Urbanistické studii s regulačními prvky Nákladové nádraží Žižkov, variantě s přímým propojením Olšanské třídy na koridor Jarovské spojky, jako podnětu k pořízení změny ÚPn SÚ HMP ve vlně změn 08 a současně jako podnětu Městské části Praha 3 ke zpracování nového územního plánu

č. j.:205/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 193

ze dne 19.3.2008

k Urbanistické studii s regulačními prvky Nákladové nádraží Žižkov, variantě s přímým propojením Olšanské třídy na koridor Jarovské spojky, jako podnětu k pořízení změny ÚPn SÚ HMP ve vlně změn 08 a současně jako podnětu Městské části Praha 3 ke zpracování nového územního plánu


Rada městské části


I.         b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 11.3.2008


II.        s c h v a l u j e

tuto variantu urbanistické studie, jakožto podnět k pořízení změny územního plánu ve vlně změn 08 a současně jakožto podnět MČ P3 ke zpracování nového územního plánu, který bude do konce března 2008 zaslán OÚP MHMP, jakožto pořizovateli změn, ale i ÚRM HMP, jakožto zpracovateli nového ÚPn SÚ HMP

III.      u k l á d á

1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

1.1. dle přílohy č. 1 odeslat urbanistickou studii jako podnět k pořízení změny územního plánu v rámci vlny 08 změn Odboru územního plánu MHMP do 31.3.2008 včetně příloh

1.2. dle přílohy č. 2 současně ve stejném termínu odeslat urbanistickou studii jako podnět pro zpracování nového územního plánu jeho zpracovateli ÚRM HMP

1.3. ve spolupráci s OÚR průběžně sledovat průběh projednávání návrhu změny
a v případě potřeby doplňovat nezbytné podklady či vstupovat aktivně do projednávání

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části