Usnesení rady ze dne 21. 2. 2007 č. 93

k pronájmu učeben Základní školy Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3, Gymnáziu Na Pražačce, Nad Ohradou 23/1700, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

závěry jednání zástupce starosty pro školství MČ Praha 3, ředitele Gymnázia Na Pražačce, ředitele ZŠ Pražačka a vedoucího OŠ ÚMČ Praha 3, které proběhlo dne 19. 2. 2007

II.        s o u h l a s í

s pronájmem učeben Gymnáziu Na Pražačce pro školní rok 2007/2008 v nezměněném rozsahu

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat dopis deklarující pronájem pro školní rok 2007/2008

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části