Usnesení rady ze dne 21. 2. 2007 č. 92

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 4 ze zasedání komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 12. 2. 2007

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise obchodních aktivit Rady městské části

            1. žádosti o změnu nájemní smlouvy

            2. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

            3. žádosti o podnájem

            4. ateliery

            5. reklamy

            6. ukončení nájmu, výpovědi

            7. žádost o zpětvzetí výpovědi

            8. žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti

            9. právní záležitosti

            10. nájemní smlouvy – změny

            11. různé

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části