Usnesení rady ze dne 21. 2. 2007 č. 89

k prodeji bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 1823 s pozemky parc. č. 4158, 4159, Basilejské náměstí 2, Praha 3vše v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.         d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

prodej bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 1823 s pozemky parc. č. 4158, 4159, Basilejské náměstí 2, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Basilej, IČ 27644561, za kupní cenu 9 450 000 Kč

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části