Usnesení rady ze dne 14. 2. 2007 č. 86

ke jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Rada městské části

I.         j m e n u j e

            komisi pro konkurzní řízení na ředitele ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic ve složení:

předseda:

Mgr. Jiří Matušek – MČ Praha 3

členové:

Mgr. Přemysl Hrabě – MČ Praha 3

Mgr. Jana Turečková – Česká školní inspekce

PhDr. Zdenka Klesnilová – Odbor školství MHMP

Mgr. Jan Piruchta – ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3

Mgr. Václav Havelka – odborník, ZŠ K Lučinám, Praha 3

Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák CSc. – školská rada ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

II.        p o v ě ř u j e

            funkcí tajemníka konkurzní komise:

            Marcelu Polákovou

III.      s o u h l a s í

            s přizváním odborníka s hlasem poradním:

            PhDr. Petr Klíma, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3

IV.       u k l á d á

            1. tajemníkovi konkurzní komise

1.1. seznámit členy konkurzní komise s jejich jmenováním, místem a časem konání komise a programem jednání

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části