Usnesení rady ze dne 14. 2. 2007 č. 85

k pronájmu garážového stání č. 26.20 Roháčova 46/410, Praha 3 XXXXXXXXXXXXX

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s pronájmem garážového stání č. 26.20 Roháčova 46/410, Praha 3  o velikosti 12,25 m2 panu XXXXXXXX na dobu neurčitou za nájemné 1 200 Kč/m2/rok

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. vypracovat nájemní smlouvu na nebytový prostor

            2. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            2.1. podepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části