Usnesení rady ze dne 14. 2. 2007 č. 84

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství vlastníků jednotek K Chmelnici 2492, 2493, 2494, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

pozvánku na 2. schůzi shromáždění vlastníků jednotek ze dne 4. 2. 2007, která je přílohou tohoto usnesení

II.        p o v ě ř u j e

            1. SKM Praha 3, a. s.

1.1. zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění Společenství vlastníků jednotek K Chmelnici 2492, 2493, 2494, Praha 3, konaného dne 21. 2. 2007 od 18,00 hodin v keramické učebně v přízemí ZŠ K Lučinám, Praha 3

III.      u k l á d á

            1. SKM Praha 3, a. s.

            1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části