Usnesení rady ze dne 24. 1. 2007 č. 46

ke stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací – mateřských škol

Rada městské části

I.         s t a n o v u j e

plat ředitelům příspěvkových organizací –mateřských škol s účinností od 1. 1. 2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. jednotlivým příspěvkovým organizacím

1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Mgr. Jiří  M a t u š e k       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části