Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 313

k záměru na svěření objektu železničního tunelu na Vítkově po zrušení provozu na Turnovské trati

Rada městské části

I.         bere na vědomí

doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek MČ P3 při projednávání usnesení  III/5 dne 17.4.2007

II.        schvaluje

záměr na získání objektu železničního tunelu na Vítkově po zrušení provozu na Turnovské trati

III.      ukládá

1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

1.1 zastupovat zájmy MČ P3 v dané věci a dle pokynů Výboru pro územní rozvoj a majetek MČ P3 prosazovat uvedený záměr v rámci jednání se zástupci Českých drah a.s., SŽDC s.o., Ministerstva dopravy ČR, hl.města Prahy a eventuálně dalšími

2. vedoucí OMA

2.1  ve spolupráci s příslušnými zástupci starostky a s OÚR sledovat dokončování stavby Nového spojení, připravit podklady pro pozemky, jejich oddělované části či stavby a ve vhodný okamžik požádat MHMP o jejich svěření městské části

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části