Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 312

k výzkumu atraktivity Radničních novin – zakázka malého rozsahu

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            1. se zadáním poptávky na výzkum atraktivity Radničních novin těmto firmám:

                1. Ipsos Tambor, s.r.o., Topolská 1591, 252 28 Černošice, IČO 26738902

                2. GfK Praha, s.r.o., Geologická 1062, 152 00 Praha 5, IČO 15271757

                3. Millward Brown Czech Republic, s.r.o., Klimentská 1207, 110 00 Praha 1, IČO 25782606

            2. s kritérii pro hodnocení veřejné zakázky:

                1. způsob výzkumu

                2. nabídková cena

II.        j m e n u j e

            hodnotící komisi v tomto složení (členové, náhradníci):

1. Benda Martin Mgr., 1. Kozumplíková Milena

2. Reisiegel Daniel Ing., 2. Lochman Zdeněk

3. Hurda Pavel, 3. Šmíd Jan Mgr.

III.      u k l á d á

            1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas konání komise

1.2. zaslat poptávku uvedeným firmám

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části