Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 311

k vydání územního souhlasu k vybudování privátního klubu Viktoria Žižkov na náklady FK Viktoria Žižkov

Rada městské části

I.       s o u h l a s í

1. s umístěním stavby a vydáním územního souhlasu ke stavbě privátního  klubu FK Viktoria Žižkov dle předložené dokumentace

2.    s ubouráním části tribuny v souladu s předloženou dokumentací

II.        u k l á d á

            1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty

1.1. připravit návrh smlouvy o zbourání části tribuny v majetku Městské části Praha 3 nákladem FK Viktoria Žižkov, a. s., a to za kompenzaci (úplatu) pro městskou část stanovenou znaleckým posudkem

1.2.    prověřit soulad existujících smluv mezi Městskou částí Praha 3 a FK Viktoria Žižkov, a.s. s přijatým řešením a v případě potřeby připravit potřebné dodatky k nim

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části