Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 310

ke stanovení platu vedoucího Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platu vedoucího Odboru technické správy majetku
a investic Úřadu městské části

II.        s t a n o v u j e

plat vedoucímu Odboru technické správy majetku a investic Úřadu městské části Ing. Jiřímu Loušovi s účinností od 1. 6. 2007 a od 1. 9. 2007 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. oddělení personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplácení platu

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části