Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 308

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis č. 12 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 23. 5. 2007

II.        s c h v a l u j e

            doporučení bytové komise Rady městské části

1. žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy
na dobu neurčitou

2.  splátkové dohody na dlužné nájemné a služby

3.  žádost o prominutí poplatků z prodlení za opožděné platby nájemného

4.  změna bytové náhrady pro exekuci

5.  vyklizení bytu

6.  žádosti o přechod nájmu bytu

7.  společný nájem, privatizace bytů

8.  žádosti o byt

9.  žádosti cizinců se statutem uprchlíka

10. žádost o sloučení bytu

11. různé

12. úprava výběrového řízení na byty

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části