Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 307

k navýšení limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků na rok 2007

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limitů mzdových prostředků na rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ

            1.1. dodržet upravené limity dle bodu č. I. tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části