Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 306

ke změně objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 v návaznosti na přijatá pojistná plnění

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

se změnou objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení, v návaznosti na přijatá pojistná plnění za pojistné události ze dne 24. 12. 2006 a 28. 1. 2007, které nastaly v budově příspěvkové organizace Základní škola Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení, v návaznosti na přijatá pojistná plnění za pojistné události ze dne 24. 12. 2006 a 28. 1. 2007, které nastaly v budově příspěvkové organizace Základní škola Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části