Usnesení rady ze dne 30. 5. 2007 č. 305

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 ve výši 150 000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výměnou dlažby, malováním, rekonstrukcí pískoviště
a přilehlých betonových ploch

II.        u k l á d á

1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119

1.1. převést schválené finanční prostředky, tj. 150 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části