Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 123

k žádostem ARNIKY, Centra pro podporu občanů, Praha 3, Chlumova 17 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádosti ARNIKY, Centra pro podporu občanů, Praha 3, Chlumova 17 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OV

            1.1. poskytnout tyto informace:

                   č. 1   Které všechny stavební firmy rekonstrukce prováděly ?

                            (název, IČO, přesné adresy firem)

                   č. 2   Kdo byl investorem – stavebníkem zmíněné rekonstrukce ?

 

 

III.      ž á d á

 

            1. ředitele SKM Praha 3, a. s.

1.1. poskytnout Městské části Praha 3 podklady k bodu č. 3 žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a podklady k žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení, a to v zákonně přípustném rozsahu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části