Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 122

ke jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 1700/17

Rada městské části

I.         j m e n u j e

            komisi pro konkurzní řízení ve složení:

            předseda:         Ing. Bohuslav Nigrin - MČ Praha 3

            členové:           Milena Kozumplíková - MČ Praha 3

                                   PaedDr. Alice Bláhová - Česká školní inspekce

                                   PaedDr. Milena Soběslavská CSc. - Odbor školství MHMP

                                   Zdeňka Hubáčková, MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3

                                   Jaroslava Kozohorská - odborník, MŠ Na Balkáně, Praha 3

II.        p o v ě ř u j e

            funkcí tajemníka konkurzní komise:

            Mgr. Přemysla Hraběte

III.      s o u h l a s í

            s přizváním odborníka s hlasem poradním:

            PhDr. Petr Klíma, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3

IV.       u k l á d á

            1. tajemníkovi konkurzní komise

1.1. seznámit členy konkurzní komise s jejich jmenováním, místem a časem konání komise a programem jednání

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části