Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 121

ke jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Rada městské části

I.         j m e n u j e

 

            komisi pro konkurzní řízení ve složení:

            předseda:         Ing. Bohuslav Nigrin - MČ Praha 3

            členové:           Milena Kozumplíková - MČ Praha 3

                                   PaedDr. Alice Bláhová - Česká školní inspekce

                                   Ing. František Kunc - Odbor školství MHMP

                                   Ivana Machálková - Mateřská škola Vozová 5/953, Praha 3

                                   Jaroslava Kozohorská - odborník, MŠ Na Balkáně, Praha 3

II.        p o v ě ř u j e

            funkcí tajemníka konkurzní komise:

            Mgr. Přemysla Hraběte

III.      s o u h l a s í

            s přizváním odborníka s hlasem poradním:

            PhDr. Petr Klíma, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3

IV.       u k l á d á

            1. tajemníkovi konkurzní komise

1.1. seznámit členy konkurzní komise s jejich jmenováním, místem a časem konání komise a programem jednání

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části