Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 119

k výběru dodavatele pro provedení kácení v rámci akce „Revitalizace Rajské zahrady“

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            s provedením kácení v rámci akce „Revitalizace Rajské zahrady“

II.        s c h v a l u j e

zadat provedení kácení firmě Václav Choděra – zahradnické služby, Janského 2211/69, Praha 5, IČO 13812505 za cenu 528 645 Kč

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části