Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 118

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 3 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 6. 2. 2006

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části

1. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
2. žádosti o změnu nájemní smlouvy s tím, že na Vinohradské 170, 172 – půjčovna malé mechanizace, sklady, nájemce PÚVAP, spol. s r. o. schvaluje snížení nájmu v prodejně o ploše 40 m2  na 2 500 Kč/m2/rok
3. žádost o podnájem – na dobu určitou jednoho roku
4. ukončení nájmu, výpovědi
5. žádost o výměnu garážového stání
6. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části