Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 117

k částečnému zajištění XIII. ročníku masopustního veselí 2006

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s realizací XIII. ročníku masopustního veselí 2006 a s částečným produkčním zajištěním projektu dle „Smlouvy o zajištění“, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat tuto smlouvu

 

            2. vedoucímu OK

            2.1. realizovat projekt XIII. ročníku masopustního veselí 2006

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části