Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 116

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Výstavba bytů formou nástaveb, regenerace domu ve svěřeném majetku Městské části Praha 3, č. p. 2576, 2577 ulice Květinková č. o. 17, 19“

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            se zněním příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Výstavba bytů formou nástaveb, regenerace domu ve svěřeném majetku Městské části Praha 3, č. p. 2576, 2577 ulice Květinková č. o. 17, 19“

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi MČ Praha 3 a SKM Praha 3, a. s., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části