Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 115

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Výstavba bytů formou nástaveb, regenerace domu ve svěřeném majetku Městské části Praha 3, č. p. 2574, 2575 ulice Květinková č. o. 13, 15, výstavba nových povrchových parkovacích stání“

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            se zněním příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Výstavba bytů formou nástaveb, regenerace domu ve svěřeném majetku Městské části Praha 3, č. p. 2574, 2575 ulice Květinková č. o. 13, 15, výstavba nových povrchových parkovacích stání“

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi MČ Praha 3 a SKM Praha 3, a. s., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části