Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 114

k příkazní smlouvě na zajištění realizace investiční akce „Výstavba bytů formou nástaveb a regenerace domu ve svěřeném majetku Městské části Praha 3, č. p. 2571, 2572, 2573, ulice Pod Lipami č. o. 46, 48, 50, vybudování pěší komunikace“

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

se zněním příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce „Výstavba bytů formou nástaveb a regenerace domu ve svěřeném majetku Městské části Praha 3, č. p. 2571, 2572, 2573, ulice Pod Lipami č. o. 46, 48, 50, vybudování pěší komunikace“

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi MČ Praha 3 a SKM Praha 3, a. s., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části