Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 559

k realizaci ochranných nátěrů budov v Praze 3 v soukromém vlastnictví proti sprejerům

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

se záměrem realizace ochranných nátěrů budov v soukromém vlastnictví proti sprejerům

II.        u k l á d á

            1. J. Plívovi, zástupci starosty

1.1.   informovat občany o rozhodnutí RMČ

1.2. dopracovat zásady pro realizaci ochranných nátěrů ve spolupráci s vedoucími OŽP a OÚR

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části