Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 558

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 16 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 28. 8. 2006

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části

            1. výběrové řízení č. 222

            2. žádosti o změnu nájemní smlouvy

            3. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

            4. žádosti o snížení nájemného

            5. žádost o ukončení nájmu

            6. ateliéry – nové nájemní smlouvy

            7. různé – mimo Slezské 70 a Táboritské 26

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části