Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 556

k pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 17, k. ú. Žižkov – Praha 3, ulice Táboritská 26 – bývalá restaurace Olše

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

sdělení firmy Ahold o otevření velkoprodejny potravin Bezovka dne 20. 9. 2006, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

            s posunutím termínu otevření prodejny potravin o 2 měsíce

III.      s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru za 1 Kč/m2 od 1. 9. 2006 do 1. 10. 2006 (po dobu uzavření provozovny)

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části