Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 555

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části