Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 554

k prodeji bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 2460 s pozemky parc. č. 3676/1, 3676/2, Šrobárova 21, Praha 3vše v k. ú. Vinohrady

Rada městské části

I.         d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            prodej bytového domu – III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 2460 s pozemky parc. č. 3676/1, 3676/2, Šrobárova 21, Praha 3

vše v k. ú. Vinohrady, Bytovému družstvu Šrobárova 21, IČ 27576540

za kupní cenu 24 300 000 Kč

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části