Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 553

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis č. 16 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 23. 8. 2006

II.        s c h v a l u j e

            doporučení bytové komise Rady městské části

            1. osobní účast

            2. žádost o prodloužení doby nájmu

            3. žádost cizince se statutem uprchlíka

            4. žádosti o přechod nájmu bytu

            5. žádost o výměnu bytu za jiný

            6. žádosti o nájem bytu

7. různé – s tím, že RMČ souhlasí s přidělením bytu 1+1 nižší kategorie Jiřímu Šimkovi, Koněvova 1230/100

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části