Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 66

k záměru zhotovení sochy Jaroslava Seiferta

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

se záměrem zhotovení sochy básníka a nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucí OOS

1.1. připravit právní kroky potřebné k likvidaci dosud existujícího nadačního fondu Spolek pro postavení pomníku Winstona Churchilla a ke zřízení nadačního fondu Spolek pro postavení pomníku Jaroslava Seiferta

                                                           termín: nejbližší zasedání ZMČ

 

2. vedoucímu OK

2.1. nárokovat požadavek na příspěvek z grantového a podpůrného fondu v rámci rozpočtu na rok

 

3. kulturní komisi Rady městské části

3.1. projednat tento záměr a doporučit umístění sochy a postup z hlediska realizace záměru

 

        Ing. Bohuslav  N i g r i n                      Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části               starosta městské části