Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 65

k žádosti XXXXXXXXXXX, K Lučinám 2467/17, Praha 3 o odklad podpisu kupní smlouvy na koupi bytu do osobního vlastnictví

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost XXXXXXXXXXX, K Lučinám 2467/17, Praha 3 ze dne 18. 1. 2006 o odklad podpisu kupní smlouvy na koupi bytu do osobního vlastnictví, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.        s o u h l a s í

 

            s prodloužením termínu podpisu kupní smlouvy na koupi bytu do osobního vlastnictví do 27. 1. 2006 včetně zachování všech slev vyplývajících z příslušných pravidel prodeje

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n                                   Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                                      starosta městské části