Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 62

k veřejné zakázce rekonstrukce a zateplení pláště budovy ZŠ K Lučinám – oznámení zadávacího řízení

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

 

1. se zadáním veřejné zakázky rekonstrukce a zateplení pláště budovy ZŠ K lučinám v otevřeném zadávacím řízení

2.  s kritériem pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena

3.  s kritérii a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti dle § 32 odst. 1, písm. a) až d), pro prokazování technické způsobilosti dle § 33 odst. 1, písm. a), bod 1, 2, 4 a pro prokazování jakosti a požadavků systému řízení podniku z hlediska ochrany životního prostředí dle § 37 odst. 1, písm. a) nebo b) nebo c)

4.  s požadavkem zadavatele na poskytnutí jistoty ve výši 500 000 Kč

5.  že součástí zadávací dokumentace bude smlouva vypracovaná A.K. Veselý

 

II.        j m e n u j e

            hodnotící komisi v tomto složení:

            členové                                               náhradníci

            1. Reisiegel Daniel Ing.  1. Kozumplíková Milena

            2. Zeman Marek MUDr.   2. Lochman Zdeněk

            3. Nigrin Bohuslav Ing.   3. Plíva Jan

            4. Fikar Zdeněk Ing. arch.  4. Zapletal Ladislav Ing.

            5. Kotal Lumír Ing.                    5. Toman Antonín Ing.            

 

III.      u k l á d á

 

1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. uveřejnit zákonem stanovené údaje a informace prostřednictvím informačního systému centrální adresy

1.2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas konání komise

Ing. Bohuslav  N i g r i n                                   Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                                      starosta městské části