Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 61

ke stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

 

 

II.        s t a n o v u j e

 

plat vedoucím odborů Úřadu městské části s účinností od 1. 1. 2006 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. oddělní personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplácení platů

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n                                   Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                                      starosta městské části